Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

COVID -19 - kino samochodowe

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Dyrektora

nr 11/VI/2020 z dn. 24.06.2020 r.

 

REGULAMIN WYDARZENIA

„LETNIE KINO SAMOCHODOWE: BECEK- PLEJADA”

§ 1

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia: „LETNIE KINO SAMOCHODOWE: BECEK- PLEJADA”.
 2. Organizatorem wydarzenia jest Bytomskie Centrum Kultury, Plac Karin Stanek 1,
  41 - 902 Bytom, współorganizatorem Centrum Handlowe Atrium Plejada, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25, Bytom 41-923.  Za względy techniczne odpowiada Agencja Eventowa Recon ul. Kazimierza Wielkiego 42B, 09-400 Płock.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie www.becek.pl  w zakładce Regulaminy oraz na stronie CH Atrium Plejada www.atrium-plejada.pl
 4. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 5. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19 należy przestrzegać obowiązujących w tym względzie przepisów.
 6. Wydarzenie: „LETNIE KINO SAMOCHODOWE: BECEK- PLEJADA” to projekcja filmu na wolnym powietrzu, w lokalizacji wskazanej przez Współorganizatora, tj.  na Parkingu Komunikacji Międzynarodowej Atrium Plejada w Bytomiu.
 7. Udział w Wydarzeniu jest płatny (5 zł od samochodu). Ilość samochodów na parkingu kina jest ograniczona i wynosić może  nie więcej jak 150. Bilety można zakupić online na stronie www.becek.pl, w zakładce kup bilet. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji.

§ 2

 1. Seanse filmowe w ramach wydarzenia odbędą się w dniach: 17 i 18 lipca oraz 7 i 8 sierpnia 2020 roku, w godz. 21.15 – 23.15.
 2. Wjazd na teren Wydarzenia możliwy będzie od godziny 20.00. Po godzinie 21.15 wjazd na teren Wydarzenia będzie niemożliwy.
 3. Przez pojazd Organizator rozumie wyłącznie samochody osobowe. Inne pojazdy o niestandardowych wymiarach/wyposażeniu mogą nie zostać wpuszczone na teren Wydarzenia.
 4. Do odbioru dźwięku podczas projekcji filmu niezbędne jest w pojeździe Uczestnika radio ustawione na odpowiednią częstotliwość. O częstotliwości Uczestnicy zostaną poinformowani przed projekcją filmu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, miejsca, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia.
 6. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3

 1. Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu czuwać będą osoby upoważnione przez Organizatora i Współorganizatora.
 2. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom.
 3. Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających. Osoby nietrzeźwe nie będą miały możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 4. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie musi pozostać w samochodzie. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety mieszczącej się w Centrum Handlowym Atrium Plejada (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk, z którego należy korzystać przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania z nich.
 5. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, powinny być dostarczane do pojazdu przez obsługę kina, bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów.
 6. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem – posiadanie środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wjazdu na teren kina samochodowego, a w przypadku ich braku Organizator odmówi wjazdu na teren kina. Obowiązku noszenia maseczki nie mają dzieci do 4 roku życia lub osoby z niepełnosprawnością.
 7. Każdy uczestnik Wydarzenia przy wjeździe na teren kina samochodowego poddany będzie bezdotykowemu pomiarowi temperatury, przeprowadzonemu przez obsługę kina. W przypadku stwierdzenia u któregoś z Uczestników Wydarzenia temperatury powyżej 37,5 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie zostanie wpuszczona na teren kina i nie może uczestniczyć w pokazie. Uczestnictwo z Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury.
 8. Każdy uczestnik będzie musiał przy wjeździe pokazać zakupiony bilet online (wydrukowany bądź zapisany na telefonie komórkowym).
 9. Uczestnik Wydarzenia, naruszający zasady Regulaminu, może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.
 10. Uczestnik jest zobowiązany w miarę możliwości do pozostania na terenie Wydarzenia do czasu zakończenia emisji filmu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu parkingowym i obowiązkowo zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. biegu z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. biegu jałowym - luzie).
 12. Wszystkie niewymienione w Regulaminie obostrzenia, możliwe są tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne kina samochodowego. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych. Z racji sytuacji, iż Organizator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której może dotyczyć wizerunek a co za tym idzie nie jest możliwe zebranie od danej osoby zgody na przetwarzanie jej wizerunku, organizator stosuje przepisy art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE stąd  każdy  uczestnik ma  prawo  zgłosić  się  w trakcie wydarzenia jak i po jej zakończeniu do przedstawiciela Organizatora w celu żądania usunięcia fotografii lub nagrania filmowego z jego wizerunkiem a żądanie takie można zgłosić dowolnej formie (papierowej, ustnej lub e-mailem – dane kontaktowe Organizatora dostępne na www.becek.pl). W celu realizacji żądania
  o którym mowa w pkt. 16, uczestnik musi wskazać materiał (konkretne zdjęcie, wycinek nagrania filmowego), którego usunięcia żąda bądź przekazać organizatorowi materiał zdjęciowy lub filmowy, którego usunięcia żąda. Organizator spełnia żądanie uczestnika usuwając przedmiotowy materiał z wizerunkiem danej  osoby  niezwłocznie,  jednakże  w   terminie  umożliwiającym  dopełnienie obowiązku z punktu widzenia dostępnej technologii. Organizator mając na względzie prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych w tym ochrony wizerunku będzie dokładał wszelkich starań aby zdjęcia wykonywane były z perspektywy, której celem będzie promocja jedynie samego wydarzenia a nie uczestniczących w nim osób. Mając  na  względzie  zapisy Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych 
  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką ochrony  danych  osobowych,  która  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  pod  adresem: https://becek.pl/regulamin (zakładka polityka prywatności) lub/oraz w  siedzibie Organizatora.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas udziału w Wydarzeniu.
 15. Zmiany postanowień wytycznych Regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury.
 16. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty w sprawie wydarzenia pojawiające się na stronach internetowych: www.becek.pl oraz www.atrium-plejada.pl

 

 

 


Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies