Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

COVID -19 - kino plenerowe

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora

nr 11/VI/2020 z dn. 24.06.2020 r.

 

REGULAMIN KINA PLENEROWEGO

 1. Kino plenerowe (zwane dalej „kinem plenerowym” lub „wydarzeniem”) odbywa się na Placu Karin Stanek przy Bytomskim Centrum Kultury w Bytomiu, (zwanym dalej: „Plac”) w okresie wakacji, w miesiącu lipiec i sierpień 2020 r.
 2. Organizatorem kina plenerowego jest Bytomskie Centrum Kultury (zwane dalej: „Organizator”).
 3. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19 należy przestrzegać obowiązujących w tym względzie przepisów.
 4. Seanse filmowe odbywają się w dniach: 3,10,24,31.07. oraz 14,21,28.08.2020. Liczba miejsc na danym seansie jest ograniczona i wynosi  80 osób. 
 5. Obszar kina plenerowego zostaje wydzielony, a wstęp na teren wydarzenia, odbywa się nie wcześniej jak  45 min. przed rozpoczęciem pokazu pod warunkiem zastosowania się do zaleceń sanitarnych oraz poleceń obsługi działającej w imieniu Organizatora.
 6. Widzowie oczekujący na wejście oraz wchodzący na teren pokazu muszą zachowywać dystans społeczny (2m) oraz posiadać maseczki lub przyłbice. Organizator ma prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren wydarzenia. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić wejścia na teren kina plenerowego. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie kina plenerowego.
 7. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, co zostanie umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez organizatora miejsc siedzących w plenerze. W przypadku rodziny oraz osób zamieszkującej razem możliwe jest przebywanie w strefie rodzinnej, wyznaczonej i wskazanej przez Organizatora, utworzonej z połączenia sąsiednich krzeseł. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie musi pozostać na wyznaczonym miejscu.
 8. Seanse kina plenerowego są płatne i wynoszą 2 zł od osoby. Sprzedaż biletów na kino plenerowe odbywa się za pośrednictwem panelu on-line www.bilety.becek.pl lub na 45 minut przed planowanym seansem za pośrednictwem przenośnych kas biletowych (w tym przypadku możliwa płatność jedynie gotówką).
 9. Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących procedur i przepisów nie będą mogły przebywać na terenie kina plenerowego.
 10. Osoby stojące w kolejce do kasy przed wejściem na teren kina plenerowego  powinny zachować bezpieczny dystans oraz unikać gromadzenia się.
 11. W trakcie pobytu na terenie kina należy stosować się do zaleceń pracowników  obsługi. Wejście jak i wyjście z terenu kina plenerowego jest koordynowane przez osoby do tego wyznaczone przez Organizatora.
 12. Przed i podczas seansu nie będzie możliwości wchodzenia do budynku Bytomskiego Centrum Kultury.
 13. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innym osobom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscu publicznym nie będą wpuszczane na teren kina plenerowego lub  w przypadku osób znajdujących się na terenie  będą z niego bezwzględnie wypraszane.
 14. W przypadku deszczowej pogody seans filmowy nie odbędzie się – w tej sytuacji decyzja zostanie podjęta na 2 godziny przed wyznaczoną godziną seansu. Informacje w tym przypadku uzyskać będzie można telefonicznie – pod numerem telefonu 32 389 31 109/10, na stronie internetowej www.becek.pl lub na profilu na FB BECEKBytomskieCentrumKultury i fanpage’u BCKinoBytom
 15. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania pokazów w trakcie ich trwania, w przypadku nagłych, złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
 16. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych.
 17. Uczestnicy kina plenerowego mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze wydarzenia. 
 18. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby archiwalne i promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych. Z racji sytuacji, iż Organizator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której może dotyczyć wizerunek, a co za tym idzie nie jest możliwe zebranie od danej osoby zgody na przetwarzanie jej wizerunku, organizator stosuje przepisy art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE stąd  każdy  uczestnik ma  prawo  zgłosić  się  w trakcie wydarzenia jak i po jej zakończeniu do przedstawiciela Organizatora w celu żądania usunięcia fotografii lub nagrania filmowego z jego wizerunkiem a żądanie takie można zgłosić dowolnej formie (papierowej, ustnej lub e-mailem – dane kontaktowe Organizatora dostępne na www.becek.pl).
  W celu realizacji żądania o którym mowa w pkt. 16, uczestnik musi wskazać materiał (konkretne zdjęcie, wycinek nagrania filmowego), którego usunięcia żąda bądź przekazać organizatorowi materiał zdjęciowy lub filmowy, którego usunięcia żąda. Organizator spełnia żądanie uczestnika usuwając przedmiotowy materiał z wizerunkiem danej  osoby  niezwłocznie,  jednakże  w   terminie  umożliwiającym  dopełnienie obowiązku z punktu widzenia dostępnej technologii. Organizator mając na względzie prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych w tym ochrony wizerunku będzie dokładał wszelkich starań aby zdjęcia wykonywane były z perspektywy, której celem będzie promocja jedynie samego wydarzenia a nie uczestniczących w nim osób.
 19. Mając  na  względzie  zapisy Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką ochrony  danych  osobowych,  która  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  pod  adresem: https://becek.pl/regulamin (zakładka polityka prywatności) lub/oraz w  siedzibie Organizatora (adres jw.).
 20. Wejście na teren kina plenerowego jest przez Uczestnika świadome i równoznaczne z akceptacją regulaminu – niniejszych zasad i procedur.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas udziału w Wydarzeniu.
 22. Organizatorowi  przysługuje  prawo  wiążącej  interpretacji  postanowień  niniejszego regulaminu oraz prawo do jego zmiany w dowolnym czasie. Regulamin  pokazów  kina  plenerowego dostępny  jest  na  stronie  internetowej https://becek.pl/regulamin oraz przy wejściu/wyjściu na teren kina plenerowego.
 23. Zmiany postanowień regulaminu  dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury.
 24. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej www.becek.pl.

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies